Automaty zdarma online bez registrace 2023

  1. Online Kasino S Minimálním Vkladem 10 Eur: Pokud jde o výběry, kasino nabízí stejné bankovní převody a výplaty pomocí Bitcoinů.
  2. Kasino Minimální Vklad 5 Eur 2023 - Dále zmínil, že kmen byl nadějný a optimistický, že splnil všechny stanovené požadavky stanovené Arkansas State Racing Commission.
  3. Online Kasino Vklad 10 Eur 60 Eur 2023: Mluvte o časově náročné a nakonec drahé.

Žádné vkladové kasino s bonusem zdarma na otočení 2023

Automaty Hry Zdarma Bez Nutnosti Registrácie S Vysokým Jackpotom 2023
Účetní oddělení v kasinu nebude zpracovávat výběry pro žádného zákazníka bez tohoto vyplněného formuláře.
Hrát Hry S Automaty Zdarma Bez Nutnosti Stahování A Registrace V 2023
Pokud používáte Slots Heaven bonus money a chcete si vybrat své výhry, měli byste dodržovat sázkové požadavky 40x.
Hráči by proto měli mít na pozoru před kasiny, které nabízejí zbytečné dlouhé čekací doby, protože by to mohla být nepoctivá kasina, která se snaží podvodným hráčům vyplatit výplaty.

Hrací automaty nyní zdarma 2023

Kasino Pro Peníze S Bonusem Zdarma
SpinzWin Casino poskytuje širokou škálu způsobů vkladu k financování vašeho účtu.
Živé Kasino Hry Automaty S Profesionálními Krupiéry V Českých Online Kasinech
Procento výplaty opuštěného království je 96,54%.
Online Kasino S Možností Vrácení Peněz Hráčům

Menu Zavřeno

GDPR

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je právně určená Nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) a Zákonem č. 110/2019 Sb., ze dne 24. dubna 2019, o zpracování osobních údajů.
 Ochrana osobních údajů je pro Regionální institut duševního zdraví, s.r.o. ( dále jen RIDZ ) samozřejmou součástí práce, neboť soukromí, důvěru a respekt k individualitě považujeme za základní a nepomíjitelnou součást léčby. Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme. Zaměstnanci RIDZ jsou obeznámeni s pokyny ohledně ochrany osobních údajů a zabezpečení a v rámci společnosti důsledně dodržujeme bezpečnostní opatření týkající se ochrany osobních údajů. 

Název a kontaktní údaje správce
Regionální institut duševního zdraví, s.r.o.
Sídlo: Zábělská 5/43, 312 00 Plzeň
telefon: 377 462 314
e-mail: info@ridzplzen.cz

Co jsou osobní údaje
 Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých lze identifikovat nebo kontaktovat konkrétní osobu. O poskytnutí osobních údajů může být požádán každý, kdo je v kontaktu s RIDZ – např. pacienti, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, externí spolupracovníci, apod.. RIDZ tyto osobní údaje používá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Nikdo není povinen tyto osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí základních osobních údajů důležitých pro identifikaci s Vámi nemůže RIDZ uzavřít např. pracovní smlouvu nebo Vás nemůže přijmout do péče. Neodkladnou péči pro riziko ohrožení života je RIDZ povinen poskytnout vždy.

Jaké osobní údaje shromažďujeme
 Již při první návštěvě požadujeme základní identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, číslo zdravotní pojišťovny a kontaktní údaje: telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. U dětí do 18 let věku nebo osob s omezenou právní způsobilostí požadujeme základní identifikační údaje ( minimálně jméno a adresu ) jejich rodičů nebo zákonných zástupců.
 Za osobní údaje považujeme také obsah internetové komunikace s Vámi ( e-mail nebo webový formulář na stránkách RIDZ ): jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 Informace, které získáme při vyšetření nebo léčbě podléhají lékařskému tajemství a jejich správa se řídí vlastním zákonným předpisem o zdravotnické dokumentaci. Všichni zaměstnanci RIDZ jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Shromažďování a používání osobních údajů
 Vaše osobní údaje jsme povinni zpracovávat, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje jsou nutné pro identifikaci ( jméno, adresa, rodné číslo a číslo zdravotní pojišťovny ), aby nemohlo dojít k záměně informací o zdravotním stavu nebo k chybné léčbě. Dále je používáme při vykazování zdravotní péče pro příslušnou zdravotní pojišťovnu. Další osobní údaje ( telefonní číslo nebo e-mailová adresa ) používáme pro komunikaci s Vámi. Za osobní údaje tedy považujeme i údaje, které použijete při prvním kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu nebo webového formuláře. V jiných připadech používáme osobní údaje při uzavírání právních smluv, např. pracovní smlouvy.

Shromažďování a používání neosobních údajů
 Někdy můžeme shromažďovat také údaje ve formátu, který sám o sobě neumožňuje přímou asociaci s konkrétní osobou. Neosobní údaje můžeme shromažďovat, používat, přenášet a zveřejňovat za jakýmkoli účelem. Tyto informace mohou být použity například k statistickému nebo sociologickému výzkumu.
 Souhrnné údaje se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů považují za neosobní údaje.

Zpracování osobních údajů třetími stranami
 Informace nebo osobní údaje, které RIDZ získá v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podléhají lékařskému tajemství a RIDZ nesmí tyto informace poskytnout třetím stranám, s výjimkou zde vyjmenovaných situací, které podléhají příslušným předpisům a zákonům České republiky:
1. Osobní údaje a informace o Vašem zdravotním stavu a léčbě, které si vyžádá Váš ošetřující lékař nebo je poskytneme jinému lékaři na Vaší žádost a s Vaším písemným souhlasem. Tyto informace poskytujeme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro potřebu léčby.
2. Osobní údaje a informace o Vašem zdravotním stavu, které si vyžádá Správa sociálního zabezpečení nebo Vaše zdravotní pojišťovna, ale pouze v rozsahu, který jí umožňuje zákon. Např. lékařská zpráva pro posouzení pracovní schopnosti nebo invalidního důchodu, lékařská zpráva pro indikaci lázeňské péče nebo informace o množství poskytnuté zdravotní péče po Vaší zdravotní pojišťovnu.
3. RIDZ sdílí některé osobní údaje, jako je jméno, adresa, rodné číslo, kód diagnózy, kód léčebného výkonu nebo předepsané léky pouze s Vaší zdravotní pojišťovnou a s Centrálním úložištěm elektronických receptů. Toto sdílení je regulováno příslušnými zákony nebo směrnicemi Ministerstva zdravotnictví ČR. Tyto společnosti musí Vaše údaje chránit a sdílené informace dále podléhají předpisům pro ochranu osobních údajů.
4. RIDZ může být nucen zpřístupnit Vaše osobní údaje na žádost soudu nebo OSPOD. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit, pokud to dle našeho uvážení bude nutné nebo vhodné pro zachování bezpečnosti státu nebo dodržení zákona. Tím se myslí pouze oznamovací povinnost v případě trestného činu nebo jiné zákonem jasně definované důvody.
 Veškeré takové sdílení nebo předání osobních údajů musí být dokumentované, pouze v rozsahu nezbytně nutném pro daný účel a podléhá příslušným zákonným předpisům.
 Vašim rodinným příslušníkům neposkytujeme Vaše osobní údaje nebo informace o Vašem zdravotním stavu, pokud k tomu nedáte písemný souhlas. Výjimkou jsou děti do 18 let věku a osoby s omezenou právní způsobilostí – viz níže.
 V jiných situacích, pokud požadujete předání Vašich osobních údajů nebo informací o Vašem zdravotním stavu jiné třetí straně, je toto možné pouze s Vaším písemným souhlasem, jehož originál ukládáme do Vaší zdravotní dokumentace.

Ochrana osobních údajů
 Osobní údaje jsou chráněny fyzicky nebo elektronicky podle toho v jaké formě jsou ukládány. Pro elektronické ukládání osobních údajů RIDZ používá počítačové systémy, k nimž je omezen přístup a které jsou umístěny v zařízeních, jež používají elektronická a fyzická bezpečnostní opatření. Online služby, například e-recept nebo komunikace se zdravotní pojišťovnou, chrání Vaše osobní údaje během přesunu použitím šifrování.

Uchování osobních údajů
 Osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou ke splnění účelů stanovených v zásadách ochrany osobních údajů nebo po dobu, kterou určuje příslušný právní předpis – to se týká zdravotnické dokumentace.
 Osobní údaje sdělené při prvním kontaktu prostřednictvím e-mailu nebo webového formuláře RIDZ neukládáme a z e-mailu je neodkladně smažeme.
 Při ukončení léčby osobní údaje a informace o léčbě archivujeme.
 Zdravotnická dokumentace RIDZ je majetkem RIDZ a podléhá zákonu o lékařském tajemství. Zacházení s ní je určeno Vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Při změně ošetřujícího lékaře mu předáváme kopii zdravotnické dokumentace nebo výpis ze zdravotnické dokumentace a originál archivujeme.

Právo námitky
 Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete kdykoli využít své právo na námitku. Pokud vznesete námitku, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, ledaže k tomu existují právní důvody, které nad Vaší námitkou převažují, nebo osobní zpracování údajů je potřebné ke zjištění, uplatnění či obhajobě právních nároků.

Právo na přístup k osobním údajům
 RIDZ Vám umožňuje zajistit, aby Vaše osobní údaje byly přesné, úplné a aktuální. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás máme, tj. právo požadovat bezplatně informaci o tom, které Vaše osobní údaje uchováváme. Správnost, úplnost a aktuálnost osobních údajů můžete zajistit sami a pouze osobně. RIDZ neumožňuje tuto možnost formou telefonického nebo jiného kontaktu, u kterého by nebylo možné ověřit Vaší totožnost.
 Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopie řídí vnitřní předpis RIDZ: Pravidla pro vytváření, vedení a ochranu zdravotnické dokumentace Regionálního institutu duševního zdraví, s.r.o.. Tento předpis definuje, kdo a za jakých podmínek je oprávněn nahlížet do zdravotnické dokumentace

Právo na opravu osobních údajů
 Umožníme Vám přístup k dalším osobním údajům, které máme k dispozici, a k jejich kopii, abyste mohli požadovat jejich opravu, pokud nejsou přesné, nebo jejich odstranění, pokud je RIDZ není povinen uchovat ze zákona nebo k účelům oprávněného podnikání. Smíme odmítnout zpracování požadavků, které jsou neopodstatněné nebo obtěžující, ohrožují soukromí druhých a jsou extrémně obtížně splnitelné, a požadavků, u nichž není přístup vyžadován místními zákony. Žádosti o přístup, opravy či odstranění se podávají pouze osobně.

Právo na vymazání osobních údajů
 Máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými právy nebo povinnostmi RIDZ osobní údaje uchovávat – např. vedení zdravotnické dokumentace.

Děti a osoby s omezenou právní způsobilostí
 Zpracování osobních údajů dítěte mladšího 16 let je možné pouze se souhlasem jeho rodiče. Zpracování osobních údajů osob s omezenou právní způsobilostí nebo osob dočasně neschopných souhlasu se zpracováním osobních údajů ( např. osoby s poruchou vědomí nebo při závažné duševní poruše ) je možné pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce. U osob dočasně neschopných souhlasu se zpracováním osobních údajů je nutné po nabytí těchto schopností obnovit souhlas se zpracováním osobních údajů.
 Rodiče nebo zákonní zástupci dětí do 18 let věku nebo osob s omezenou právní způsobilostí mají právo na informace o zdravotním stavu dětí nebo osob s omezenou právní způsobilostí léčených nebo vyšetřených v RIDZ pouze v rozsahu nezbytně nutném. RIDZ ani těmto osobám neposkytuje informace, které získá v souvislosti s léčbou a netýkají se zdravotního stavu.
 Rodiče nebo zákonní zástupci mohou osobně kdykoli vyžádat přístup k osobním údajům svých dětí nebo svěřených osob a požádat o jejich opravu nebo odstranění.

Dotazy na ochranu osobních údajů
 S dotazy nebo připomínkami k zásadám ochrany osobních údajů či zpracování osobních údajů se obracejte na svého ošetřujícího lékaře nebo na jednatele RIDZ. Tato konzultace je možná pouze osobně.
 RIDZ může tyto zásady příležitostně aktualizovat. Dojde-li k významné úpravě zásad, bude na našich webových stránkách spolu s novými zásadami zveřejněno oznámení.